Socius ry säännöt

Säännöt

Itä-Suomen yliopiston Kuopion yhteiskuntatieteilijät, Socius ry, säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen yliopiston Kuopion yhteiskuntatieteilijät, Socius ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Itä-Suomen yliopiston Kuopion yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmien opiskelijoita, tukea heidän henkisiä pyrkimyksiään ja ammatillisuutta sekä edistää humanitääristä toimintaa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys toimii jäsentensä etujärjestönä:

 • pitämällä yhteyttä muihin alan ainejärjestöihin, Itä-Suomen yliopiston ainejärjestöihin ja ylioppilaskuntaan sekä tarpeen vaatiessa

 • yhdistyksiin ja järjestöihin, joiden tehtävät ja tavoitteet nivoutuvat yhdistyksen tarkoituksiin

 • järjestämällä kokouksia, vuosijuhlia, informaatio-, esitelmä-, luento- ja keskustelutilaisuuksia ja illanviettoja

 • käyttämällä yhteyksiä Itä-Suomen yliopiston hallintoelimiin yhteiskuntatieteiden koulutusta kehitettäessä

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenistöltään jäsenmaksuja ja voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, solmia yhteistyösopimuksia, panna toimeen arpajaisia ja keräyksiä asianomaisen luvan saatuaan, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, harjoittaa kioskikauppaa sekä kurssimonisteiden ja muun opintomateriaalin myyntiä yhdistyksen jäsenille ja muille opiskelijoille

3§ Kieli ja sitoutumattomuus

Yhdistyksen kieli on suomi ja kaikki yhdistyksen pöytäkirjat on laadittava suomen kielellä. Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti täysin sitoutumaton.

4§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä voivat olla:

 • A. Varsinaiset jäsenet: Itä-Suomen yliopistossa Kuopion kampuksella yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmissa opiskelevat

 • B. Muut jäsenet:

 1. Kannattajajäsenet: kannattajajäseniä voivat olla henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta ja haluavat tukea sitä

 1. Kunniajäsenet: Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erikoisesti tukenut yhdistyksen toimintaa. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee joko yhdistyksen hallitus tai vähintään kymmenen (10) jäsentä. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle jätettävä kirjallinen ehdotus asiasta, joka hallituksen tulee esittää kevät- tai syyskokouksessa ominen lausuntoineen. Ehdotus on, tullakseen yhdistyksen päätökseksi, hyväksyttävä vuosikokouksessa 2/3:lla annetuista äänistä.

Varsinaiseksi jäseneksi ilmoittautuminen tehdään maksamalla yhdistyksen liittymismaksu. Liittymismaksun yhteydessä tulee ilmoittaa kotikunta ja yhteystiedoista nimi ja sähköpostiosoite. Jäsenyyden edellytyksenä on suoritettu liittymismaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous hallituksen esityksestä määrää vuodeksi kerrallaan sekä voimassaoleva opiskeluoikeus.

Jäseneksi ottaminen tapahtuu hallituksen kokouksessa. Jäsen voi erota yhdistyksestä yhdistyslain mukaisesti. Jäsenen valmistuttua, tulee hänen oma aloitteisesti erota tai hallitus voi erottaa hänet.

Varsinaiset jäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous hallituksen esityksestä määrää vuodeksi kerrallaan.

Yksityiset henkilöt, ollessaan kannattajajäseniä, suorittavat jäsenmaksun kaksinkertaisena ja yhteisöt, ollessaan kannattajajäseniä, kolminkertaisena.

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

5§ Hallitus

Hallituksen muodostavat syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja kolme (3) – yhdeksän (9) muuta jäsentä sekä enintään kaksi varajäsentä. Hallituksen muodostamisessa pyritään siihen, että edustettuina on vähintään kaksi (2) vuosikurssia ja eri pääaineiden opiskelijoita. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa itselle keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin.

Ehdokkaana vaaleissa voi olla jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen, jota syyskokouksessa on esitetty ja kannatettu ehdokkaaksi. Hallituksen vaali tapahtuu suljetuin lipuin.

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on:

 1. pitää jäsenluetteloa

 1. kutsua yhdistyksen ylimääräiset kokoukset ja varsinaiset kokoukset koolle

 1. hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta sääntöjen ja kokousten ohjeiden mukaan

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun 1/3 hallituksen jäsenistä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaativat. Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään viittä (5) vuorokautta aikaisemmin yhdistyksen sähköpostilistalla. Hallituksen kokous on lainvoimainen myös etäyhteydellä, ja siitä on ilmoitettava erikseen kokouskutsun yhteydessä. Yhdistyksen hallitus vastaa etäyhteyden järjestämisestä.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi kolme (3) jäsentä on saapuvilla.

Päätökset hallituksen kokouksissa tapahtuvat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja avoimella äänestyksellä, ellei vähintään yksi (1) läsnä olevista jäsenistä pyydä suljettua äänestystä.

Jos hallituksen kokouksissa äänestettäessä äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus saada hallituksen käsittelyyn sellainen asia, jonka hän kahta (2) päivää ennen hallituksen kokousta kirjallisesti saattaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai sihteerin tietoon.

6§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoittamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla jokaisella erikseen.

7§ Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on annettava tilinpäätös ja muut tarvittavat asiakirjat edellisen syyskokouksen valitsemalle toiminnantarkastajalle kuukausi ennen kevätkokousta. Valitut toiminnantarkastajat eivät saa olla hallituksen jäseniä eivätkä varajäseniä. Toiminnantarkastajan on esitettävä hallitukselle lausuntonsa kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Hallitus esittää yhdistyksen tilit ja selonteon kevätkokoukselle.

8§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 1. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

 1. Päätetään tilinpäätöksestä vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 1. Vahvistetaan syyskokouksessa esitelty toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 1. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 1. Esitellään osatoimintakertomus kuluvalta kalenterivuodelta ja toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle

 1. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten mahdollisista palkkioista ja korvauksista

 1. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle tilikaudelle

 1. Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan ja kolmen (3) – yhdeksän (9) muun jäsenen vaali sekä mahdollisten varajäsenten (0–2) vaali

 1. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 1. Kokouksen päättäminen

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksiin on mahdollisuus osallistua tietoliikenneyhteyden avulla, ja hallitus vastaa tämän yhteyden järjestämisestä. Tietoliikenneyhteyden avulla ei voida korvata yhdistyksen kokouksen fyysistä järjestämistä, vaan kyseessä on osallistumismuoto. Yhdistyksen kokous on velvollinen päättämään vaalijärjestyksestä siten, että myös tietoliikenneyhteyksien päässä olevalla on mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan. Mahdollisuudesta osallistua yhdistyksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla tulee mainita kokouskutsussa.

Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle, kun katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tietyn asian käsittelyä varten kirjallisesti anoo.

Ylimääräisen kokouksen alussa valitaan vanhimman paikalla olevan jäsenen johdolla puheenjohtaja ja sihteeri.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.

Vaaleissa äänten mennessä tasan, ratkaisee henkilövaaleissa arpa ja muissa tasatilanteissa päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

Myös muut kuin varsinaiset jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan keskusteluun, mutta heillä ei ole äänioikeutta.

Asia, lukuun ottamatta sääntömääräisiä asioita, joka on ensimmäistä kertaa käsiteltävänä, on pantava pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään 1/3 kokouksen äänivaltaisista osanottajista sitä vaatii.

10§ Kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu sekä ylimääräiset, että kevät- ja syyskokoukset koolle ilmoittamalla viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalla varsinaisen jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, muille jäsenille ilmoitus lähetetään sähköpostitse heidän ilmoittamiin osoitteisiin.

11§ Vuosipäivä

Yhdistys viettää vuosipäiväänsä YK:n päivänä 24.10.

12§ Kerhot ja harrastukset

Yhdistyksen tarkoitusperien kanssa sopusoinnussa olevan päämäärän saavuttamiseksi ja harrastusten tukemiseksi sekä kehittämiseksi voivat yhdistyksen jäsenet perustaa rekisteröimättömiä kerhoja tai harrastuspiirejä, joiden toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistyksen hallitukselle.

13§ Kurinpitomääräyksiä

Jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjä, voi yhdistyksen kokous erottaa, ellei katsota, että hän on saava ainoastaan varoituksen. erotuspäätöksen takana on oltava 5/6 annetuista äänistä.

Jäsen, joka ei noudata kokousjärjestystä ja on häiriöksi kokouksen normaalille kululle, on velvollinen poistumaan kokouksesta puheenjohtajan kehotuksesta.

14§ Yhdistyksen sääntöjen muokkaaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokousten päätöksellä. Tätä koskeva päätös on tehtävä kahdessa kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi (2) viikkoa, kumpaisessakin 5/6:lla annetuista äänistä.

Jos ehdotus yhdistyksen purkautumisesta on tehty, on asia käsiteltävä samassa järjestyksessä ja samanlaisin enemmistöin kuin sääntöjen muutos.

Yhdistyksen purkautuessa on sen omaisuus luovutettava purkautumisesta päättävän viimeisen kokouksen määräämään, yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

Muuten noudatettakoon, mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätää.